Oferta

Oferta

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 

 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości
 • przygotowywanie planu kont
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • konsultacje księgowe i podatkowe
 • ewidencję środków trwałych oraz wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych składających się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania), zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań

 

Obsługa kadrowo płacowa

 

 • pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [PIT-4, PIT 11]
 • przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • przygotowywanie deklaracji PFRON
 • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych

 

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników, rozliczenia
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 

 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

Usługi dodatkowe

 

 • pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności
 • pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych
 • rejestracja działalności gospodarczej
 • przygotowywanie przelewów dla klienta